ສິນເຊື່ອອາກອນຂອງຄອບຄົວທີ່ເຮັດວຽກ

ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2023, ໂຄງການສິນເຊື່ອອາກອນຂອງຄອບຄົວທີ່ເຮັດວຽກ (WFTC) ຈະໃຫ້ການຊໍາລະຕັ້ງແຕ່ $300 ເຖິງ $1,200 ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າຫາປານກາງ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂບາງຢ່າງໃນການມີສິດ.

ໃຜມີສິດ?

ເພື່ອມີເງື່ອນໄຂຮັບສິນເຊື່ອນີ້, ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ທັງໝົດສໍາລັບປີທີ່ອ້າງສິດຮັບເອົາສິນເຊື່ອ:

  • ທ່ານ (ແລະ ຄູ່ສົມລົດຂອງທ່ານ, ຖ້າຍື່ນເອກະສານແຈ້ງເສຍອາກອນຮ່ວມກັນ) ໄດ້ຍື່ນເອກະສານແຈ້ງເສຍອາກອນຂອງລັດຖະບານກາງ.
  • ມີເງື່ອນໄຂສຳລັບສິນເຊື່ອອາກອນລາຍຮັບຈາກລັດຖະບານກາງ (EITC) ຫຼື ຈະມີເງື່ອນໄຂສໍາລັບ EITC, ແຕ່ກຳລັງປະກອບເອກະສານດ້ວຍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນສ່ວນບຸກຄົນ (ITIN).
  • ມີອາຍຸຢ່າງໜ້ອຍ 25 ປີ ແລະ ຕໍ່າກວ່າ 65 ປີ ຫຼື ມີລູກທີ່ມີເງື່ອນໄຂ.
  • ອາໄສຢູ່ໃນ ລັດວໍຊິງຕັນ ຫຼາຍກວ່າ 183 ວັນ.

ວົງເງິນສິນເຊື່ອແມ່ນເທົ່າໃດ?

ຈໍານວນສິນເຊື່ອແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມ ຈໍານວນເດັກນ້ອຍທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ລະດັບລາຍຮັບ.

ຈໍານວນສິນເຊື່ອສູງສຸດແມ່ນຕັ້ງແຕ່ $300 ຫາ $1,200 ໂດຍຂຶ້ນກັບຈໍານວນເດັກນ້ອຍທີ່ມີເງື່ອນໄຂ (ເບິ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້). ຈາກນັ້ນ ຈຳນວນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຫຼຸດລົງໂດຍອີງຕາມເກນລາຍຮັບ, ຄ້າຍຄືກັນກັບໂຄງການຂອງລັດຖະບານກາງ. ຈໍານວນສິນເຊື່ອຕໍ່າສຸດແມ່ນ $50, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຈໍານວນເດັກນ້ອຍທີ່ມີເງື່ອນໄຂ.

ຈຳນວນເດັກນ້ອຍທີ່ມີເງື່ອນໄຂ

ວົງເງິນສິນເຊື່ອສູງສຸດ

0

$300

1

$600

2

$900

3 ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ

$1,200

ສະຫມັກແນວໃດ?

ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2023, ບຸກຄົນທີ່ມີສິດຈະສະໝັກກັບ Department of Revenue.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ກອງປະຊຸມຮັບຟັງ

ກອງປະຊຸມຮັບຟັງແມ່ນບ່ອນສຳລັບພວກເຮົາ (DOR) ເພື່ອຮັບຟັງຄຳຄິດເຫັຍຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການມີສິດ, ການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ, ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ ແລະ ການບໍລິການລູກຄ້າ. ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະມີໂອກາດພົບກັບທ່ານ ຫຼື ອົງກອນຂອງທ່ານໃນກອງປະຊຸມຮັບຟັງ. ກະລຸນາສົ່ງອີເມວຫາ DORWFTC@dor.wa.gov ເພື່ອກໍານົດການນັດໝາຍ.

ເຊີນພວກເຮົາ

ເພື່ອຜູ້ບັນຍາຍໃຫ້ນໍາສະເໜີຕໍ່ກັບທ່ານ ຫຼື ອົງກອນຂອງທ່ານ, ກະລຸນາເຂົ້າໄປທີ່ໜ້າ ການສະເໜີຜູ້ບັນຍາຍ ຂອງພວກເຮົາ.

ການສ້າງກົດລະບຽບ

ສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ຂະບວນການສ້າງກົດລະບຽບຂອງ DOR ຫຼື ເຂົ້າໄປເບິ່ງ ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບການສ້າງກົດລະບຽບ ຂອງພວກເຮົາ.

ຄະນະກຳມະການໃຫ້ຄຳປຶກສາທົ່ວຊຸມຊົນ (Community Outreach Advisory Committee)

ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໂຄງການມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງ, ພວກເຮົາກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະສ້າງ ຄະນະກໍາມະການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທົ່ວຊຸມຊົນ ເພື່ອຊ່ວຍແຈ້ງ ແລະ ແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການເຜີຍແຜ່ທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ຈະມີການແຈ້ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເມື່ອມີຄວາມພ້ອມ.

ຄໍາຖາມ?

ອີເມວ DORWFTC@dor.wa.gov.