Tham gia phiên họp tiếp thu ý kiến sắp tới

Sắp tới, Cơ Quan Thuế Vụ (Department of Revenue) sẽ tổ chức một số phiên họp tiếp thu ý kiến để giải đáp các câu hỏi của quý vị về chương trình Tín Thuế Gia Đình Lao Động (Working Families Tax Credit, WFTC). Những thông tin và ý kiến của quý vị sẽ giúp chúng tôi đảm bảo lập ra một chương trình công bằng, đáp ứng nhu cầu của các khách hàng và hỗ trợ cho các cá nhân, gia đình lao động có thu nhập từ thấp đến trung bình ở Washington. Trong các phiên này, quý vị sẽ tìm hiểu về quy định dự thảo và cách để tiếng nói của quý vị được lắng nghe trong quá trình hoạch định luật.

Ghi danh ngay

Ngày Giờ Ghi danh
Thứ Tư, ngày 4 tháng 5 3:00 – 4:00 chiều Ghi danh
Thứ Năm, ngày 5 tháng 5 2:00 – 3:00 chiều Ghi danh

Nếu quý vị cần được hỗ trợ ngôn ngữ, xin chọn ngôn ngữ của quý vị khi ghi danh. Nếu quý vị cần được hỗ trợ thêm, xin gởi email về KellyM@dor.wa.gov.

Tìm hiểu về quy định dự thảo:

  • Các yêu cầu để đủ điều kiện.
  • Quy trình nộp đơn.
  • Số tiền hoàn thuế.
  • Quản lý và xem xét chung.

Quý vị không thể tham dự phiên họp?

Quý vị vẫn có thể góp ý qua phiên khảo sát trực tuyến.

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang Tín Thuế Gia Đình Lao Động để tìm hiểu thêm về chương trình này.