Tín thuế gia đình lao động

Bắt đầu từ năm 2023, chương trình Tín Thuế Gia Đình Lao Động (Working Families Tax Credit, WFTC) sẽ tiến hành chi trả các khoản từ $300 tới $1,200 cho các cá nhân có thu nhập từ thấp tới trung bình và đáp ứng các yêu cầu nhất định về điều kiện.

Những ai đủ điều kiện?

Để đủ tiêu chuẩn nhận tín thuế này, quý vị phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau đây cho năm yêu cầu cấp tín thuế:

  • Quý vị (và vợ/chồng của quý vị, trong trường hợp khai thuế chung) đã khai hồ sơ thuế liên bang.
  • Đáp ứng các yêu cầu về Tín Thuế Thu Nhập Do Lao Động (Earned Income Tax Credit, EITC), HOẶC có thể đáp ứng các yêu cầu để được nhận EITC nhưng lại đang khai thuế với Mã Định Danh Cá Nhân Đóng Thuế (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN)).
  • Từ 25 tới dưới 65 tuổi HOẶC có con đủ tiêu chuẩn.
  • Sinh sống tại Washington hơn 183 ngày.

Giá trị tín thuế là bao nhiêu?

Giá trị tín thuế sẽ khác nhau tùy theo số trẻ đủ tiêu chuẩnmức thu nhập.

Giá trị tín thuế tối đa dao động từ $300 tới $1,200 tùy theo số trẻ đủ tiêu chuẩn (xem bảng dưới đây). Sau đó, các mức này được giảm đi dựa trên ngưỡng thu nhập, tương tự như với chương trình liên bang. Giá trị tín thuế tối thiểu là $50, bất kể số trẻ đủ tiêu chuẩn.

Số trẻ đủ tiêu chuẩn

Giá trị tín thuế tối đa

0

$300

1

$600

2

$900

3 trở lên

$1200

Cách nộp đơn?

Bắt đầu từ năm 2023, các cá nhân đủ điều kiện sẽ nộp đơn lên Cơ Quan Thuế (Department of Revenue).

Kết nối với chúng tôi

Phiên chia sẻ ý kiến

Phiên chia sẻ ý kiến là nơi để chúng tôi (Cơ Quan Thuế (Department of Revenue, DOR)) lắng nghe phản hồi của quý vị về điều kiện nhận tín thuế, xác minh danh tính, quy trình nộp đơn và dịch vụ khách hàng. Chúng tôi xin hoan nghênh cơ hội được gặp gỡ quý vị hoặc tổ chức của quý vị trong phiên chia sẻ ý kiến. Xin gởi email về DORWFTC@dor.wa.gov để xếp lịch.

Mời chúng tôi

Để mời một diễn giải đại diện cho quý vị hoặc tổ chức của quý vị, xin truy cập trang yêu cầu diễn giả của chúng tôi.

Lập quy

Tìm hiểu thêm về quy trình lập quy của DOR hoặc truy cập các Câu Hỏi Thường Gặp (Frequently Asked Question, FAQ) về lập quy tắc của chúng tôi.

Ban Cố Vấn Tiếp Cận Cộng Đồng

Để đảm bảo tính công bằng cho chương trình và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chúng tôi có kế hoạch lập một Ban Cố Vấn Tiếp Cận Cộng Đồng (Community Outreach Advisory Committee) để giúp thông tin và định hướng cho việc triển khai một chiến lược tiếp cận tích cực. Các thông tin bổ sung sẽ được đăng tải cập nhật.

Quý vị có câu hỏi?

Xin gởi email về DORWFTC@dor.wa.gov.