Important!

Watch out for fake websites pretending to be SecureAccess Washington (SAW)! If you used a search engine to get to SAW, you might have clicked on ads that look real but actually lead to scams. Learn more.

Báo cáo không có hoạt động kinh doanh

Báo cáo trực tuyến

Quý vị có hai cách để báo cáo không có hoạt động kinh doanh bằng hình thức điện tử:


Báo cáo qua điện thoại

  1. Gọi số 360-705-6705.
  2. Ở bước lời chào, hãy nhập "111."
  3. Nhập Số Định Danh (Identification, ID) Tài Khoản gồm 9 chữ số của quý vị (có trên tờ khai thuế của quý vị, phía trên tên và địa chỉ của quý vị).
  4. Thực hiện theo các hướng dẫn được nhắc.

Khi quý vị khai qua điện thoại, quý vị không cần phải gửi cho chúng tôi tờ khai bản giấy của quý vị qua đường bưu điện.