Dịch vụ ngôn ngữ

Department of Revenue (DOR) (Sở Thuế Vụ) cung cấp dịch vụ thông dịch và biên dịch miễn phí bất kể quý vị sử dụng ngôn ngữ ưu tiên nào.

Để được hỗ trợ, hãy gọi 360-705-6705 và đề nghị được cung cấp một thông dịch viên. Khi quý vị gọi cho chúng tôi, vui lòng đợi trong giây lát để chúng tôi liên hệ với thông dịch viên.

Giờ Phục Vụ: Tổng đài của chúng tôi hoạt động từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến hết thứ Sáu, ngoại trừ khung giờ tạm ngừng phục vụ từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng thứ Tư.

DOR có thể giúp gì cho quý vị?

Doanh nghiệp:

Cá nhân và gia đình:

 

Tài nguyên được cung cấp bằng ngôn ngữ của quý vị

Doanh nghiệp

Hướng dẫn và ấn phẩm

Báo cáo không có hoạt động kinh doanh.
(Report no business activity)

Hỗ trợ thiên tai cho người đóng thuế
(Disaster relief for taxpayers)

 

Biểu mẫu

Đơn Đăng Ký Giấy Phép Kinh Doanh (Biểu Mẫu Điền Thông Tin) 700 028-VI
(Business License Application (Fill-In) 700 028)

Biểu Mẫu Thay Đổi Người Quản Trị, Phần Trăm Sở Hữu và/hoặc Quyền Sở Hữu Cổ Phần/Đơn Vị (Biểu Mẫu Điền Thông Tin) 700 306-VI
(Change in Governing People, Percentage Owned and/or Stock/Unit Ownership Form (Fill-In) 700 306)

Phụ Lục về Thành Phố và Quận (Biểu Mẫu Điền Thông Tin) 700 060-VI
(City and County Addendum (Fill-In) 700 060)

Biểu Mẫu Thay Đổi Thông Tin Doanh Nghiệp (Biểu Mẫu Điền Thông Tin) 700 160-VI
(Business Information Change Form (Fill-In) 700 160)

Cá nhân và gia đình

Yêu Cầu Hoàn Thuế Tiêu Thụ Cho Giao Thông Xanh (Biểu Mẫu Điền Thông Tin) 41 0122-VI
(Green Transportation Sales Tax Refund Request (Fill-In) 41 0122)

Thuế tài sản

Hướng dẫn và ấn phẩm

Kháng Cáo Kết Quả Thẩm Định Tài Sản của Quý Vị với Hội Đồng Quân Bình Quận
(Appealing Your Property Assessment to the County Board of Equalization)

Hướng Dẫn về Thuế Tài Sản cho Chủ Nhà 
(Homeowners Guide to Property Tax)

Đất Lâm Nghiệp Được Chỉ Định
(Designated Forestland)

Đạo Luật Đánh Thuế Vùng Đất Không Phục Vụ Mục Đích Chuyên Biệt
(Open Space Taxation Act)

Biểu mẫu

Miễn Thuế Tài Sản cho Người Cao Tuổi và Người Khuyết Tật (Biểu Mẫu Điền Thông Tin) 64 0002-VI
(Senior Citizen and People with Disabilities Exemption from Real Property Taxes (Fill-In) 64 0002)

Đơn Đăng Ký Hoãn Thuế cho Người Cao Tuổi và Người Khuyết Tật (Biểu Mẫu Điền Thông Tin) 64 0011-VI
(Deferral Application for Senior Citizens and People with Disabilities (Fill-In) 64 0011)

Đơn Đăng Ký Hoãn Thuế cho Chủ Nhà có Thu Nhập Hạn Chế (Biểu Mẫu Điền Thông Tin) 64 0105-VI
(Deferral Application for Homeowners with Limited Income (Fill-In) 64 0105)

Bảng Tính Thu Nhập Khả Dụng Kết Hợp (Biểu Mẫu Điền Thông Tin) 63 0036-VI
(Combined Disposable Income Worksheet (Fill-In) 63 0036)

Đơn Đăng Ký Mục Đích Sử Dụng Hiện Tại - Phân Loại Đất Canh Tác và Làm Nông Nghiệp - Các Thửa Đất Có Nhiều Quyền Sở Hữu (Biểu Mẫu Điền Thông Tin) 64 0108-VI
(Current Use Application Farm and Agricultural Land Classification Parcels with Multiple Ownership (Fill-In) 64 0108)

Đơn Đăng Ký Mục Đích Sử Dụng Hiện Tại - Phân Loại Đất Canh Tác và Làm Nông Nghiệp - Các Thửa Đất Có Cùng Quyền Sở Hữu (Biểu Mẫu Điền Thông Tin) 64 0024-VI
(Current Use Application Farm and Agricultural Land Classification Parcels with Same Ownership) (Fill-In) 64 0024)

Đơn Kiến Nghị của Người Nộp Thuế tới Hội Đồng Quân Bình của Quận để Xem Xét Việc Xác Định Kết Quả Đánh Giá Tài Sản (Biểu Mẫu Điền Thông Tin) 64 0075-VI
(Taxpayer Petition to the County Board of Equalization for Review of Real Property Valuation Determination) (Fill-In) 64 0075)

Yêu Cầu của Người Đóng Thuế về việc Thay Đổi Kết Quả Đánh Giá Khi Có Thông Báo về Quyết Định từ Ban Quy Hoạch của Chính Quyền Địa Phương (Biểu Mẫu Điền Thông Tin) 64 0046-VI
(Taxpayer’s Request for Change in Valuation Upon Notice of Decision by Local Government Planning (Fill-In) 64 0046)

Báo Cáo về Trạng Thái Miễn Thuế của Tài Sản (“Miễn Thuế Theo Điều Khoản Thương Mại” Liên Bang) (Biểu Mẫu Điền Thông Tin) 64 0012-VI
(Report on Property Immune from Taxation (Federal “Commerce Clause Exemption”) (Fill-In) 64 0012)

Đơn Xin Hỗ Trợ Gỗ Bị Hư Hại (Biểu Mẫu Điền Thông Tin) 62 0082-VI
(Damaged Timber Adjustment Application) (Fill-In) 62 0082)

Xem xét và kháng cáo

Biểu mẫu

Tái Xét Đơn Kiến Nghị (Biểu Mẫu Điền Thông Tin) 50 0001
(Review Petition (Fill-In) 50 0001)

Đơn Kháng Cáo Thủ Tục Xét Xử Nhanh - Tái Xét Phán Lệnh Ban Đầu (Biểu Mẫu Điền Thông Tin) 50 0005
(Brief Adjudicative Proceeding Appeal Review of Initial Order (Fill-In) 50 0005)

Giấy Đề Nghị Giải Quyết (Biểu Mẫu Điền Thông Tin) 50 0006 
(Settlement Offer (Fill-In) 50 0006)

Kháng Cáo về Tài Sản Vô Thừa Nhận theo APA - Đơn Kiến Nghị Tái Xét (Biểu Mẫu Điền Thông Tin) 80 0058 
(Unclaimed Property APA Appeal Petition for Review (Fill-In) 80 0058)

Kháng Cáo về Tiền Phạt và Tiền Lãi đối với Tài Sản Vô Thừa Nhận - Tái Xét Phán Lệnh Ban Đầu (Biểu Mẫu Điền Thông Tin) 80 0060
(Unclaimed Property - Penalty and Interest Appeal Review of Initial Order (Fill-In) 80 0060)