Hỗ trợ thiên tai cho người đóng thuế

Khi xảy ra trường hợp khẩn cấp

Revenue (Sở Thuế Vụ) sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp không thể nộp tờ khai thuế hoặc nộp thuế đúng hạn do thiên tai.

Khi tình trạng khẩn cấp hoặc thảm họa được chính thức ban bố, các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng đang nợ thuế Washington có thể sẽ đủ điều kiện nhận hỗ trợ sau đây. Truy cập từng liên kết để tìm hiểu thêm:

Các doanh nghiệp có thể yêu cầu gia hạn hoặc miễn tiền phạt bằng cách gửi email bảo mật trong tài khoản My DOR của mình  hoặc gọi cho nhân viên dịch vụ khách hàng của Sở Thuế Vụ theo số 360-705-6705, Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều và Thứ Tư từ  9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Các doanh nghiệp trong khu vực chịu ảnh hưởng cũng có thể yêu cầu:

  • Lên lịch lại buổi kiểm toán theo kế hoạch (hãy liên hệ với kiểm toán viên).
  • Gia hạn thời gian để nộp giấy phép kinh doanh hoặc gia hạn đăng ký (Hãy gọi tới Dịch Vụ Cấp Phép Kinh Doanh theo số 360-705-6741 hoặc gửi email tới địa chỉ BLS@dor.wa.gov).
  • Gia hạn giấy phép dành cho người bán lại sắp hết hạn (Hãy gọi số 360-705-6217 hoặc gửi email tới địa chỉ Reseller@dor.wa.gov).

Thông tin về việc giảm thuế