Miễn tiền phạt

Làm sao để biết tôi có nộp tờ khai thuế đúng hạn hay không?

  • Hạn nộp tờ khai thuế hàng tháng là vào ngày 25 của tháng tiếp theo.
  • Hạn nộp tờ khai thuế hàng quý là vào cuối tháng sau quý tính thuế (ví dụ: Kỳ khai thuế Quý 1 (tháng 1, tháng 2, tháng 3) sẽ đến hạn vào ngày 30 tháng 4)
  • Hạn nộp tờ khai thuế hàng năm là vào ngày 15 tháng 4 năm sau (ví dụ: Tờ khai thuế Thường Niên năm 2019 đến hạn vào ngày 15 tháng 4 năm 2020).

Nếu ngày đến hạn rơi vào cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ hợp pháp, Department of Revenue (Sở Thuế Vụ, DOR) sẽ gia hạn ngày đến hạn sang ngày làm việc tiếp theo.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Ngày đến hạn nộp tờ khai thuế của chúng tôi.

Lưu ý: Nếu quý vị tham gia dịch vụ Chuyển Tiền Điện Tử (Electronic Funds Transfer, EFT) bắt buộc, vui lòng kiểm tra biểu đồ ngày đến hạn EFT để xác định thời điểm ngân hàng của tiểu bang phải nhận được khoản thanh toán của quý vị.

Tôi phải chịu mức phạt nào nếu nộp tờ khai thuế hoặc nộp thuế muộn?

Luật yêu cầu DOR ấn định mức phạt nộp muộn 9% nếu khoản thuế đến hạn trên tờ khai thuế do người đóng thuế nộp không được thanh toán đúng hạn. Mức phạt nộp muộn từ 19 đến 29% được thực hiện như sau:

  • Phạt 19% sau ngày cuối cùng của tháng tiếp theo ngày đến hạn nộp tờ khai thuế;
  • Phạt 29% sau ngày cuối cùng của tháng thứ hai sau ngày đến hạn nộp tờ khai thuế.
  • Lưu ý: Mức phạt tối thiểu cho việc thanh toán muộn là $5.


Sở có cho phép miễn tiền phạt không?

Có, DOR có quyền miễn các khoản tiền phạt không nộp hoặc nộp tờ khai thuế muộn trong một số ít trường hợp:

  • Trường hợp đầu tiên là việc nộp thiếu tiền thuế hoặc không nộp bất kỳ khoản thuế nào đúng hạn do các tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của người đóng thuế. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Bộ Luật Hành Chính Washington (Washington Administrative Code, WAC) 458-20-228. Nguồn vốn không đủ, không biết rằng đã đến hạn nộp thuế hoặc không nhận được tờ khai thuế qua đường bưu điện thường không được coi là các tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của người đóng thuế và sẽ không đủ điều kiện để được miễn tiền phạt.
  • Khi người đóng thuế đã nộp và thanh toán (đúng hạn) tất cả các tờ khai thuế cần thiết trong 24 tháng trước khoảng thời gian được đề cập, sở có quyền miễn tiền phạt ngay cả khi việc nộp muộn không phải do một tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của người đóng thuế. Loại hình phạt này chỉ áp dụng cho một tờ khai thuế trong khoảng thời gian 24 tháng.


Làm thế nào để yêu cầu miễn tiền phạt?

Nếu khoản thanh toán tờ khai thuế của quý vị bị trễ và quý vị cho rằng mình đủ điều kiện, quý vị có thể yêu cầu xem xét miễn tiền phạt. Quý vị nên gửi yêu cầu bằng văn bản kèm theo tờ khai thuế và khoản thanh toán tiền thuế muộn. Nếu nộp tờ khai thuế điện tử, quý vị có thể đánh dấu vào ô để yêu cầu miễn tiền phạt. Quý vị cũng có thể Liên hệ với chúng tôi để yêu cầu miễn tiền phạt bằng cách gửi thư hoặc gửi tin nhắn bảo mật.

Lưu ý: Người đóng thuế có nghĩa vụ chứng minh yêu cầu miễn phạt là hợp lệ.